วันปลอดควันพิษจากไฟป่า

ควันไฟจากทุ่งนา ทำให้แสบหูแสบตาได้

ควันไฟจากทุ่งนา ทำให้แสบหูแสบตาได้

วันที่ 24 ก.พ.2524 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เสนอ มาตรการควบคุมไฟป่า โดยให้จัดตั้งหน่วยป้องกันไฟป่าขึ้นโดยเฉพาะ พร้อมทั้งการขอความร่วมมือจัดตั้งหน่วยอาสาสมัคร เพื่อช่วยตรวจตราป้องกัน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การป้องกันไฟป่าขึ้นโดยด่วน

ทั้งนี้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง ตามที่ พลตรีประมาณ อดิเรกสาร (ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น) เสนอ ดังนั้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 จึงถือได้ว่าเป็นวันกำเนิดการป้องกันไฟป่าในประเทศไทย ประกอบกับในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ตรวจพบการเผาป่ามากที่สุด และควันที่เกิดจากการเผาป่า ส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และกีดขวางการคมนาคมทางอากาศ กรมป่าไม้ จึงเสนอร่างโครงการวันปลอดควันพิษจากไฟป่าต่อคณะกรรมการการจัดการไฟป่าแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบและอนุมัติ ให้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า
3. เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จากการจุดไฟเผาป่า

กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
1.หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ เดินรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชน เกษตรกร งดจุดไฟเผาป่า
2. กิจกรรมการรณรงค์การลดเชื้อเพลิง และทำแนวกันไฟ (โดยไม่จุดไฟ)
2.1 การรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกร นำกิ่งไม้ ใบไม้ในพื้นที่ป่า หรือวัชพืช มาทำปุ๋ยหมัก เพื่อนำไปใช้บำรุงพืชผล หรือฝังกลบแทนการเผาทำลาย เป็นการลดเชื้อเพลิง
2.2 การทำแนวกันไฟ โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกับอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

http://www.tungsong.com/Important_Day/Fire/index.asp
http://www.dnp.go.th/forestfire/24%20feb.htm
http://guru.sanook.com/pedia/topic/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2/

ในทุ่งนา

ในทุ่งนา

Leave a Reply

facebook twitter