1. ปัญหาการใช้งานครั้งแรก
1.1 ถ้ามีปัญหา เมื่อเปิด http://127.0.0.1 ครั้งแรก
- ถ้า IIS ถูก Start อยู่ Apache ใน thaiabc จะไม่ถูก Start
- วิธีแก้คือ ปิด IIS โดยเปิด Control Panel, Administrative Tools, Internet Information Service
- มีบางโปรแกรมใช้ Port 80 ไปแล้ว ต้องใช้คำสั่ง netstat -na ตรวจให้แน่ใจ
- โปรแกรม Antivirus หรือ Windows Security ปฏิเสธการ Start โปรแกรม Apache วิธีแก้คือ ยกเลิก Security ชั่วคราว 1.2 พบ 400 Bad Request เมื่อเปิด http://127.0.0.1
- เปิดไปได้ว่าเป็นรายงานมาจาก Proxy Server หรือ DHCP Server
- วิธีแก้ 1 : ยกเลิก Automatically detect settings ใน Internet Options, Connections, LAN Setting
- วิธีแก้ 2 : กำหนดให้เป็น Bypass proxy server ใน Internet Options, Connections, LAN Setting 1.3 ถ้ามีปัญหาเรื่อง Start MySQL ไม่ขึ้น
- ควรฝึก Start ให้เป็นหลายวิธี จาก http://127.0.0.1/mysql/thaiabcmysql.htm
- ถ้าทำทุกวิธีแล้วไม่ได้ บางทีอาจเคยลง mysql รุ่นอื่น ให้เข้าไป end task แล้ว Start ใหม่
- ตรวจแฟ้ม my.ini ใน c:\windows อาจเป็นของรุ่นอื่น ทำให้การเปิด MySQL ไม่เป็นไปตามต้องการได้
2. ถ้าติดตั้งแล้ว แต่ไม่พบใน c:\thaiabc
- ในรุ่นก่อน thaiabc5b พบปัญหาในโปรแกรม photo3i ซึ่งเป็นเกมจับคู่ภาพ
- โปรแกรม photo3i ได้กำหนดตัวแปรติดตั้งไว้ผิด คือ c:\program files\photo3
- ทำให้การติดตั้งซ้ำ นำโปรแกรมทั้งหมดไปติดตั้งใน c:\program files\photo3
- ให้เข้า regedit แล้วลบ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\thaiabc แล้วค่อยติดตั้ง thaiabcxx ใหม่
3. การแก้ไขแฟ้ม Configuration ของแต่ละโปรแกรม 3.1 ไม่พบปัญหา ในกรณีใช้ IP Address จริง แต่แนะนำแฟ้ม Config ใน Mambo และ Postnuke
- PostNuke
ต้องแก้ไข c:\thaiabc\apache\apache2\htdocs\postnuke\config.php
- Mambo (http://127.0.0.1/mambo/administrator/)
ต้องแก้ไข c:\thaiabc\apache\apache2\htdocs\mambo\configuration.php 3.2 เมื่อใช้ http://127.0.0.1 จะพบปัญหาในโปรแกรมต่อไปนี้ จึงต้องแก้ไขแฟ้ม config
- OSCommerce (http://127.0.0.1/oscommerce/catalog/admin/)
ต้องแก้ไข c:\thaiabc\apache\apache2\htdocs\oscommerce\catalog\admin\includes\configure.php
- Moodle
ต้องแก้ไข c:\thaiabc\apache\apache2\htdocs\moodle\config.php
- phpMyAdmin
ต้องแก้ไข c:\thaiabc\apache\apache2\htdocs\phpmyadmin\config.inc.php ปรับปรุง : 2549-11-08